विधुतीय खरिद प्रणालीमा बोलपत्रको म्याद थप सम्बन्धि सूचना ।

विधुतीय खरिद प्रणालीमा बोलपत्रको म्याद थप सम्बन्धि सूचना ।

आर्थिक वर्ष: